Farkas Márton 1723-1789

Városi szenátor, a városi tanács (szenátus) tagja.

A kiváltságlevél értelmében Győrben a korábbiakhoz képest űj, önálló közigazgatást és igazságszolgáltatást alakítottak ki. 1778 pedig azért korszakhatár, mert ekkor kezdődött az a 12 éven keresztül húzódó kamarai vizsgálat, amelynek megindítója a szószóló (Farkas Márton) följelentése volt és amelynek eredményeként a város igazgatásában jelentős változásokat vezettek be.

Méltán viselte ezt a rangot, miután bebizonyította, milyen emberséggel bír, embertársaival szemben.

Személyében egy idődebb, jómódú polgárra kell emlékeznünk, aki nagyban segítette Szabadhegy fejlődését azzal, hogy végrendeletében adományt hagyott a városrészre.

Az örökhagyó szenátor

"Attyának, Fiúnak és Szent Lélek Istennek Nevében Amen. Hogy minden Embernek megh halni kelletik ez bizonyoss, de mikor jövend ell az Halálnak Órája, úgy ez legh bizontalanabb. Eztet tészük Ép Elménkel és egésséges Korunkban töbször jol megh fontolván...."

Okosan döntött Farkas Márton szenátor úr 1789 áprilisban kelt végrendeletében, miko is a negyedik pontban az alábbiakat írta: "...... Minthogy mi már Egyenlő Aakaratbul arra rá állottunk, hogy Szabadhegyi Majorunkban Isten Eő Sz. Felsége Dicsőségére Sz. Anna Asszony Tiszteletire Egy Kápolna állítassék, ahoz egy Sekrestye és az ott lévő Káplánnak egy Szoba rendeltessék, a mink mégh életünkben eztet ki mutattuk és azonnal megh engettük, ugy hogy ezutánis nagyobb bugosággal ezen Szabadhegyi Lakosok között sz Isten igéje annál jobban terjedjék....."

A továbbiakban birtokrészeket sorol fel asszerint, hogy kitől menyiért vásárolta, majd így folytatja végrendeletét:...." Mindezeket tehát egyben vévén hagyuk a plébánia Lakásnak, aból az Mesternek is bötsületesen ki telhetik mind iskolája, mind Lakása..."

Az ebből a hagyatékból épült iskola tehát Ratio Educationis (1777. aug.22) követő évtizedben kezdett működni Szabadhegyen.

Az iskola épülete 1847-ben használhatatlanná vált.

Mészáros József szerző, nyugalmazott iskolaigazgató a szabadhegyi templom fennállásának 100. évfordulójára gondolva készítette el e kötetet.
Kutatómunkája elismerésre méltó - megörökíti az előző századokban élt elöljárói és köznépi igyekezetet, mely azért történt, hogy legyen méltó temploma Szabadhegynek.