Szabadhegyi népoktatás kezdete

Mit jelent a népoktatás?

A műveltség és neveltség alapvető ismereteit, szokásait és készségeit elsajátíttató önálló iskolák, ezek felügyeleti szervei és pedagógusaik képzőintézményeinek összefoglaló neve.

A Ratio Educationis a 18. század második felében, majd a 19. század elején a Magyar Királyság területére kiterjedő két oktatási rendelkezésnek a neve, amelyeket az akkori uralkodók a királyi tanügyi rendszer szabályozására hoztak. (1777. aug.22)  

 Ratio Educationis követő évtizedben kezdett működni Szabadhegyen.

A kiváltságlevél értelmében Győrben a korábbiakhoz képest űj, önálló közigazgatást és igazságszolgáltatást alakítottak ki. 1778 pedig azért korszakhatár, mert ekkor kezdődött az a 12 éven keresztül húzódó kamarai vizsgálat, amelynek megindítója a szószóló Farkas Márton szenátor följelentése volt és amelynek eredményeként a város igazgatásában jelentős változásokat vezettek be. Farkas Márton 1723 – 1789 Győr város szenátor végrendelete

A szenátor végrendeletben továbbiakban birtokrészeket sorol fel asszerint, hogy kitől menyiért vásárolta, majd így folytatja végrendeletét:...." Mindezeket tehát egyben vévén hagyuk a plébánia Lakásnak, aból az Mesternek is bötsületesen ki telhetik mind iskolája, mind Lakása..."

Az ebből a hagyatékból épült iskola tehát 1790-ben kezdte működését. Az iskola épülete 1847-ben vált használhatatlanná.1868.XXXVIII. t.cz. - Népoktatási törvény

Eötvös József a Vallás és Közoktatási Minisztérium vezetője  új törvényjavaslata 1868. június 23-án került a képviselőház elé, s – hosszas parlamenti vita után – csak december 15-én szentesítette a király. Ezzel megszületett Magyarország első népoktatási törvénye, az 1868:38. tc. 

Kiemelkedő jelentőségű törvény ez a magyar népoktatás történetében. (A maga nemében Európa több más országát megelőzte: pl. Angliában 1870-ben, Olaszországban 1871-ben fogadtak el törvényt az általános tankötelezettségről.) 

1868.XXXVIII. t.cz. - Népoktatási törvény - előírta az általános és kötelező népoktatást ( 6 osztályos elemi iskola): 

Most vált nagymértékű segítséggé az a korábbi intézkedés, amely előírta, hogy a falvakban külön nyilván kell tartani a 6-12 éves gyerekeket. Előírta az általános és kötelező népoktatást. (6 osztályos elemi) Az országos helyzet eléggé siralmas, mintegy 14 000 tanterem hiányzik ahhoz, hogy valamennyi tankötelest el lehessen helyezni az iskolákban.Szabadhegyen a Városra néző szer 20. sz. alatt lévő 1849-ben már felépítettek a kornak megfelelő iskolát lakással.    A későbbiekben épület Levente Otthon, a II. világháború után kultúrház, majd moziként üzemelt.

Városra néző szer 20. sz

(Városra néző szer  1856-tól - Nádasdy Ferenc szer 1934 től - József Attila utca 1947-től. Szabadhegy leghosszabb utcája.)

Persze tény, hogy a tankötelesek nagyobb része hiányzott az iskolákból. Ok mindig volt rá, ha jó idő volt dolgozniuk kellett a földeken, vagy hideg volt és nem volt téli ruhájuk, akkor az....Csoda-e, hogy a Győrszabadhegyi rom.kath. elemi népiskola mulasztási naplójában 1906-1907 tanévben IV. osztályba beírt tanuló 35 fő, 1907-08 ötödikben már csak 27 fő..., ebből is csak 4 fő kapott osztályzatot....

Mit is tanultak?

Számtan, földrajz, történelem, természettan, női kézimunka vagy háziipar, írás tantárgyakat.

Jelentős esemény volt Szabadhegynek az 1920 -as évek végén megkezdett építkezés a gróf Nádasdy Ferenc u. 58. sz. alatti telken. (előtte Városranéző szer u. 58.) ahol iskolát építettek az Isteni Megváltó Leányai, mert az ugyanezen Városranéző szer u 22. telkén lévő épület már alkalmatlan volt a feladat ellátására.

1929-ben gróf Nádasdy Ferenc u. 31. - es telken a református egyház iskolája is elkészült, az akkori igényeknek megfelelően 1 tantermet, 1 kétszobás és 1 egyszobás lakást építetek.

Isteni Megváltó Leányai 1931-ben át is költöztek az új helyükre, a régiből pedig Téli Gazdasági Iskola lett, amelyet a Fölmüvelési Minisztérium 1945-ig tartott fenn. 1989-ben felújították, lakó ingatlanként működik tovább.

1938-ra elkészült a gróf Nádasdy Ferenc u.56-os épület is, amelyet a Római Katolikus Autonómia építtetett és a Szent István R.K. Elemi  FiuIskola néven kezedett múködni. Részben alápincézett, 2 tanteremmel, egy óvóhellyel, kétszobás nevelői lakással rendelkezett.

Patay Károly kolléga, aki az első tanítója volt a Szt. István Iskolának, többször is említette, hogy a felekezeti rivalizálás is közrejátszott az építkezések elhatározásakor, de a lényeg mégis az, hogy az oktatás lett a nyertes!

Az iskolaépítések kronológiai sorrendje:

  1. 1789-ben épült a Farkas Márton hagyatékából iskola (Városranéző szer u. 46.)
  2. 1849-ben Városranézőszer u. 20-as telken épült szerzetesi iskolai célú épület. Építtető a Római katholikus Autonomia.
  3. Városranézőszer u. 22-sz. alatt tanítottak az Isteni Megváltó Leányai rend apácái. Építtető a Római katholikus Autonomia.
  4. 1907-ben az evangélikus egyház emeltetett a már József Attila u. 26.- sz telken. Napközit is működtet. Valamint az udvari teremben istentisztelet tartására is használatos
  5. 1929-ben a 31-es sz. telken a református egyház létesített egy tantermes iskolát.
  6. 1931-ben elkészült az 58-os szám alatti iskola épülete. Építtető a Római katholikus Autonomia. Részben alápincézett, 6 tanterem, 1 kápolna, és többszobás zárdahelyiségből állt.
  7. 1938-ban a Szt. István Rk. Elemi Iskola új épülete az 56. szám alatt.Győrszabadhegy, Római Kath. Leányiskola Városra néző szer 58.