Patay Károly (1904–1986)

Tanár, úttörővezető, iskolaigazgató, csillagász – Győrszabadhegy
Patay Károly életéről, munkásságáról szóló cikkek:

A tanulók névsora. In: A Győri Négyévfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola Értesitője az 1921-22. iskolai évről. Közli: Matavovszky Béla. Győr, 1922. Győri Hirlap Nyomda. p. 24. III. évfolyam: Patay Károly.

A Szent István-Társulat 1922. évi szeptember hó 20-án tartott igazgató-választmányi ülésén felvétettek. = Katholikus Szemle 36. köt. 1922. 8. füz. p. [513.] Rendes tagokká. Patay Károly kereskedelmi iskolai tanuló, Győr-Révfalu.

A tanulók névsora. In: A Győri Négyévfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola Értesítője az 1922-23. iskolai évről. Közli: Matavovszky Béla. Győr, 1923. Győregyházmegyei Alap Könyvsajtója. p. 10. IV. évfolyam: Patay Károly.

A szünidőre gyermeknyaraltatáshoz vagy instruktornak ajánlkozik gimnáziumi és kereskedelmi érettségivel bíró okleveles tanító. Patay Károly, Győr-Révfalu, Héderváry u. 25. = A Szív 17. 1932. jún. 4. 40. sz. p. 12. Apróhirdetés.

Személyi adattár. In: Szeghalmy Gyula: Dunántúli Vármegyék. Előszót írta: József főherceg királyi fensége. Bp. 1938. A Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala. p. 703. Patay Károly tanító, Itt szül. 1904-ben. Kereskedelmi érettségit tett, később a Jézus társaságba lépett és mint rendtag Érden, Kalocsán, Szegeden működött. Kilépve a rendből, eleget tett katonai kötelezettségének. 1932-ben megszerezte tanítói oklevelét Győrben. Az újvárosi rk. iskolánál h. tanító lett. 1937-ben választották meg rendes tanítóvá az autonóm egyházközség iskolájához. Népművelési előadó. Közgazdasági és szociálpolitikai cikkíró. Neje: Bálint Anna, gyermekei: Anna, Károly és Margit.

A tantestület tagjai jelenleg az 1939/40. tanévben. In: A Győri Egyesült Katolikus Plébániák Önkormányzati Egyházközsége által fenntartott Rom. Kat. Elemi Iskolák és Óvodák Évkönyve az 1939-40. iskolai évről. Szerk.: Fritz György. Győr, 1940. p. 10. Győregyházmegyei Alap Nyomdája. p. Győrszabadhegyi fiúiskolánál: 3. Patay Károly rendes tanító. Osztályvezetésen kívül tanított a továbbképzőben. Elnöke a Szent István kat. Legényegyletnek. Négy önálló népművelési tanfolyamot rendezett. Három körzetben leventeoktató. A népm. könyvtár kezelője. Tanítói pályán működik 7 éve, ebből az autonómiánál 7 éve. Tagja az Egyházm. Tanítóegyesületnek, a Győrvárosi és megyei Ált. Tanítóegyesületnek, a Győrszabadhegyi Polgári Körnek. Tartalékos zászlós.

A tanulók névsora és érdemjegyeik. Szabadhegyi rom. kat. elemi fiúiskola. In: A Győri Egyesült Katolikus Plébániák Önkormányzati Egyházközsége által fenntartott Rom. Kat. Elemi Iskolák és Óvodák Évkönyve az 1939-40. iskolai évről. Szerk.: Fritz György. Győr, 1940. p. 63. Továbbképző I-II-III. fiúosztály: Osztályvezető: Hajós László 26 tanuló. és Patay Károly. 

A tantestület tagjai az 1940-41. tanévben. In: A Győri Egyesült Katolikus Plébániai Önkormányzati Egyházközsége által fenntartott rom. kat. elemi iskolák és óvodák évkönyve az 1940-41. iskolai évről. Szerk.: Fritz György. Győr, 1941. A Győregyházmegyei Alap Nyomdája. p. 10. A Győrvárosi és megyei Tanítóegyesületnek, a Katolikus Körnek és a Győrszabadhegyi Polgári Körnek. Tartalékos karp. őrvezető. 3. Patay Károly rendes tanító. Osztályvezetésen kívül tanított a továbbképzőben. Alapító elnöke a Szent István Kat. Legényegyletnek. Három önálló népművelési tanfolyamot rendezett. A népművelési előadások rendezője és előadója. A helybeli leventecsoport parancsnoka. A Belváros I. és Nádorváros II. cs. oktatója. Több tanügyi és szociálpolitikai lap munkatársa és a leventelapok megbízott tudósítója. Tanítói pályán működik 8 éve, abból az autonómiánál 8 éve. Tagja az Egyházm. 

Tanítóegyesületnek, a Győrvárosi és megyei Ált. Tanítóegyesületnek, az Emericana dominusa, a Győrszabadhegyi Polg. Kör kult. oszt. vezetője. Tartalékos hadnagy.

Győrszabadhegyi róm. kat. elemi fiúiskola. In: A Győri Egyesült Katolikus Plébániai Önkormányzati Egyházközsége által fenntartott rom. kat. elemi iskolák és óvodák évkönyve az 1940-41. iskolai évről. Szerk.: Fritz György. Győr, 1941. p. 62. II.-III. Fiúosztály: 45 tanuló. Osztályvezető: Patay Károly

Továbbképző. In: A Győri Egyesült Katolikus Plébániai Önkormányzati Egyházközsége által fenntartott rom. kat. elemi iskolák és óvodák évkönyve az 1940-41. iskolai évről. Szerk.: Fritz György. Győr, 1941. p. 66. I.-II.-III. osztály: 8 tanuló. O.-vezetők: Hajós László és Patay Károly

Legfelsőbb elhatározások: kinevezések és előléptetések. = Honvédségi Közlöny 1942. ápr. 3. 14. sz. p. 292. A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1942. évi március hó 27. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi honvédség nemhivatásos állományában előléptetetni, illetve kinevezni méltóztatott: Patay Károly 1904. Dobos Johanna.

Közlemények. = Köznevelés 3. 1947. szept. 1. 17. sz. p. 149. A magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter a 2500/1945. M. E-számú rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében és a 2900/1947. M E. számú rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezés alapján a nem állami tanítók létszámában: Patay Károly győr-szabadhegyi tanítókat a X fizetési osztály 5. fokozatába 1947. évi március hó 1-i hatállyal nevezte ki. (91.540/1947. V. K. M.)

Közlemények. = Köznevelés 5. 1949. febr. 1. 3. sz. p. 22. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 9810/1947. Korm sz. rendelet 8. §-ában foglalt rendelkezések alapján Patay Károly győrszabadhegyi rk. iskolai tanítót a nem állami általános tanítók létszámába a 7. fizetési fokozatba kinevezte. (115.471/1943. IV. V. K. M. szám.)

Tegnapi postánkból. = Győr-Sopronmegyei Hírlap 8. 1952. ápr. 22. 93. sz. p. 4. József Attila-uti Beloiannisz általános iskolában Darwin emlékünnepély volt. Nácsa Antal nevelő előadásában Darwin munkásságát méltatta. Kiegészítő műsort adott Barcsi Ernő vezetésével a Konzervatórium tanáraiból alakult együttes. Az értékes előadást és a művészi műsort nagyszámú közönség hallgatta végig, írja Patay Károly igazgató

A fémgyűjtés eredményei. = Győr-Sopronmegyei Hírlap 8. 1952. okt. 26. 252. sz. p. 8. A József Attila-úti általános iskola tanulói jó munkát végeztek a fémgyűjtésnél - írja Patay Károly elvtárs, az iskola igazgatója. A tanulók 2843 kiló hulladékanyagot gyűjtöttek 1068 forint értékben. Nagy versenyszellem alakult ki a tanulók között. Az egyéni versenyben

Békebizottságaink munkájából. = Győr-Sopronmegyei Hírlap 10. 1954. máj. 14. 113. sz. p. 4. Fáradhatatlan békeharcosok. Patay Károly győrszabadhegyi békebizottsági titkár levelében arról számolt be, hogy az ő kerületükben megbeszélték a dolgozókkal a genfi értekezlet eddigi tapasztalatait. Császár János, Uzsák Zsuzsanna és Ferenc Árpád vezet. ABrigád-versenyben a Beloiannisz, Jótanulási és Verseny-brigád tűnt ki.

Jelölőgyűlések. = Győr-Sopronmegyei Hírlap 10. 1954. nov. 9. 266. sz. p. 1. A győrszabadhegyi általános iskola két jelölőgyűlés színhelye volt a délutáni, illetve az esti órákban. A több mint háromezer lakosú nagy kerület két választókörzete tartotta itt jelölőgyűlését. Már napokkal ezelőtt ellátogattak a népnevelők a családokhoz, hogy mindnyájunk közös ügye érdekében elhívják őket a gyűlésre, ahol megkérdezésükkel, beleegyezésükkel javasolnak jelöltet a tanácsba. A délután négy órakor kezdődő gyűlés hírét több száz gyerek vitte el szüleihez. A kis népnevelők elmondották, hogy körzetük jelöltje Kenedi Ferenc az iskola pedagógusa. Délután négykor összegyűltek a választópolgárok. A gyűlést Oláh Imre, a győri tanítóképző intézet tanára nyitotta meg. A Hazafias Népfront jelentőségét Vészi Jánosné, a Vörös Hadsereg-úti iskola pedagógusa ismertette. A második jelölőgyűlésre este hat órakor gyűltek össze a 88-as körzet lakói. Patay Károly, a győrszabadhegyi iskola igazgatója, bevezetőjében, visszapillantást tett országunk, városunk tíz éves fejlődésére a felszabadulás napjától. Elmondotta, hogy a mi államrendszerünkben a nép kezében a hatalom, és rajtunk múlik, hogy tudunk bánni ezzel a hatalommal, hogyan irányítjuk saját életünket. A dolgozók ereje pedig csodát tud művelni, ha akar. Fontos, nagyon fontos az, hogy a legmegfelelőbb emberek kerüljenek a tanácsokba, hogy mindnyájunkat jól képviseljenek. 

Győri úttörők vasgyüjtési versenye. = Győr-Sopronmegyei Hírlap 11. 1955. máj. 8. 107. sz. p. 5. A Győrszabadhegyi József Attila úti Általános Iskola úttörői a múlt évben szép eredményt értek el a vasgyüjtésben: több mint 30 tonna ócskavasat adtak át a MÉH-telepnek. Patay Károly igazgató javaslatára az úttörő csapattanács elhatározta, hogy vasgyüjtési versenyre hívja ki Győr város összes általános iskoláját. Az úttörők vállalták, hogy 10 százalékkal több vasat gyüjtenek az idén, mint a múlt év hasonló időszakában.

Pintér István: Tanévkezdés előtt. = Kisalföld 2. 1957. aug. 31. 203. sz. p. 5. Szabadhegyen az óvónéni van legnagyobb gondban. „Ballagnak” az iskolába készülő óvodások. Biztosan megkönnyezi őket. Csak akkor derül mosolyra az arca, amikor majd látja lépegetni nagy diákok karján az iskola felé kiröppent apró fecskéit. Szabadhegyen is „harci készültségben" van már az iskola. Tisztaság, rend. A tanáriban az új könyvek sokasága és Patay Károly igazgató örül legjobban: végre ebben az évben minden zökkenő nélkül kezdődik a tanítás. Még néhány nap és reggel sietős diákok sokasága húz - mint darvak a szélben - az iskola felé. A kezdés ünnepi percei után a mindennap egyszerű, dolgos munkája következik iskoláinkban. 

Hírek. = Kisalföld 17. 1961. ápr. 7. 81. sz. p. 6. Bensőséges ünnepséget tartott április 4-én a kismegyeri általános iskola. Patay Károly iskolaigazgató tartott ünnepi beszédet és ez alkalommal a Szovjetunióban szerzett élményeit mondta el a község lakóinak. A színes, élményszerű beszámoló nagy sikert aratott a községben.

Hírek. = Kisalföld 19. 1963. febr. 12. 35. sz. p. 6. A TIT Győr városi elnöksége csütörtökön délután fél 4-kor a szervezet megyei klubhelyiségében vitatja meg 1962 júliusától 1963 februárjáig végzett munkáját, és értékeli a szakcsoportok tevékenységét. Az ülésen Patay Károly szakcsoportvezető „Felkészülésem” címmel tart előadást.

Pintér István: Nyugodt, békés alkotómunkát! Tanácskozás, az új tanév feladatairól. = Kisalföld 19. 1963. aug. 28. 200. sz. p. 2. A beszámolót vita követte. Mohácsi Ferenc, a 401-es MVM Intézet igazgatója azokról a módszerekről beszélt, amelyekkel eredményeket lehet elérni a középiskolás fiatalok nevelésében. Patay Károly a szülőkkel való hatékonyabb foglalkozás mellett szállt síkra. Kifogásolta, hogy Kismegyernek nincs két tanterme a rendszeres oktatási munka vitelére.

TIT-előadók kitüntetése. = Kisalföld 20. 1964. nov. 6. 261. sz. p. 4. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkalmából tegnap délután 3 órakor a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat székházában ünnepélyesen köszöntötték azokat az előadókat, akik az új népművelési évad előkészítéséből, az ismeretterjesztés tartalmi színvonalának javításából tevékenyen kivették részüket. Az elnökség nevében, a TIT megyei elnökhelyettese köszöntötte a megjelenteket és átadta a társulat elismerő oklevelét tizennyolc előadónak. Patay Károly igazgató.

Róka Gedeon: A TIT Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak 1963-64. évi működése. Csillagászati Évkönyv az 1965. évre. Bp. 1964. Gondolat Kiadó. p. 90. Az Országos Választmány tagjai: Patay Károly (Győr-Sopron).

Pedagógusbúcsúztatás. = Kisalföld 21. 1965. szept. 3. 207. sz. p. 2. A győrszabadhegyi József Attila Általános Iskola évnyitóján búcsúztak az iskola tanulói, tanárai Patay Károlytól, aki két évtizeden keresztül igazgatta az iskolát. A nyugdíjba vonuló pedagógus búcsúztatásán megjelentek a mostani iskolások szülei, az igazgató volt tanítványai. A megyei tanács vb. művelődésügyi osztálya elismerő oklevéllel nyugtázta Patay Károly több évtizedes munkásságát. Az oklevelet Gárdonyi Géza, a városi tanács vb. művelődésügyi osztályának vezetője adta át az ünnepeltnek.

Az első fotókiállítás a győrszabadhegyi művelődési otthonban. = Kisalföld 21. 1965. nov. 9. 264. sz. p. 6. Azzal kellene kezdenem, hogy nagyon kicsi a győrszabadhegyi József Attila Művelődési Ház. Vasárnap délután faltól falig megtöltötte a termet az ünnepségre öszszegyűlt közönség. A városi tanács végrehajtó bizottsága köszönettel és Oklevéllel jutalmazta … Patay Károly nyugalmazott általános iskolai igazgatót.

Ma. = Kisalföld 21. 1965. dec. 12. 293. sz. p. 12. Átadta a ,,Társadalmi munkával Győrért” emlékjelvényt 38 kiváló aktivistának december 10-én Horváth Ferenc, a Hazafias Népfront Győr városi titkára. A kitüntettek nevében Patay Károly mondott köszönetet.

A csillagászat baráti körének III. országos találkozója. In: Csillagászati Évkönyv az 1967. évre. Bp. 1966. Gondolat Kiadó. p. 109. A magyar amatőrcsillagászok és a csillagászat barátai 1965. augusztus 6., 7., 8-án tartották Győrött a III. országos találkozójukat. A győri Találkozó rendezésében részt vett a Hazafias Népfront Győr Városi Bizottsága, Győr Városi Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya, a W. P. Járműipari Művek Csillagászati Szakköre, a TIT Győr-Sopron megyei és Győr Városi Szervezete, a TIT csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Győr a házigazda tisztét sok törődéssel és gondoskodással látta el. Az előkészítés sokrétű és fáradságos munkáját példamutatóan végezte a TIT megyei és városi szervezetének apparátusa, továbbá csillagászati szakosztálya Patay Károly, valamint a W. P. Járműipari Művek Csillagászati Szakköre Szitter Béla vezetésével.

Csillagászati Hét. In: Csillagászati Évkönyv az 1968. évre. Bp. 1967. Gondolat Kiadó. p. 111. Az 1966. évi országos Csillagászati Hetet a szakosztályok „Újra időszerű lett a Hold” téma körül csoportosuló filmvetítésekkel egybekötött előadássorozatokkal, kiállításokkal rendezték meg. Győrött a Csillagászati Hét „Mit tudunk a Holdról” c. előadását szeptember 20-án Molnár Ottó, a csillagászati módszerekről pedig szeptember 22-én Patay Károly és Schönfeld József tartottak előadást. A távcsöves bemutatót a József Attila Kultúrotthonban a csillagászati szakkör tagjai tartották.

"A Nap hangja". Csillagászati hét Győrött. = Kisalföld 24. 1968. szept. 24. 224. p. 1. Ha az időjárás is úgy akarta volna, akkor a részleges napfogyatkozás megfigyelésével kezdődött volna vasárnap délelőtt a TIT csillagászati szakosztályának egyhetes rendezvénysorozata Győrött. A sűrű felhők azonban valamennyiünket megfosztottak e ritka tünemény észlelésétől, a vasárnapi program így a bevezető előadás után a baráti kör megszervezésére korlátozódott, mezőgazdasági szakiskolában. A csillagászati hét megnyitója tegnap délután 5 órakor volt a vagongyári szakkörben, munkaértekezlettel, és a baráti kör tagságszervezésével egybekötve. Kedden és pénteken este, ha csillagos lesz az ég, távcsöves bemutatót tart a szakosztály a nagyközönség részére a Rába Művelődési Ház tetején. Szerdán és csütörtökön kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők a természettudományos előadóteremben a vagongyári csillagász szakkör és az előadóterem anyagát. Szerdán, csütörtökön és szombaton este fél 6 órai kezdettel hangzik el három előadás a természettudományos előadóteremben: Patay Károly, a megyei szakosztály titkára „A csillagászati hét jelentősége a nyugtalan Nap évében”című előadását A Nap hangja, Napfogyatkozás című filmek követik, Molnár Ottó mérnök „A csillagászat megfigyelő műszereiről”című előadását diafilmek illusztrálják, Kárpát József Az üstökösök című előadását hasonló című film kíséri.

Király Imre: Ősanyagok nyomában „Repülő csészealjak pedig nincsenek” = Kisalföld 24. 1968. szept. 27. 227. p. 6. „Meg kell mutatni a népnek a világmindenség csodálatos titkait, be kell vezetni a tudomány kimondhatatlanul gazdag kincstárába”. A csillagászat baráti köre V. országos találkozóján hangzottak el ezek a szavak a Győr-Sopron megye TIT-küldöttének, Patay Károlynak hozzászólásában - 1923-ban Kalocsán a Haynald obszervatóriumban Fényi Gyula világhírű csillagász mellett tettem meg az első lépéseket a pályán - mondja a nyugalmazott iskolaigazgató. - Azóta képezem magam. Minden évben megtartjuk a találkozót. Az idei Egerben volt. A hazai amatőr csillagászok mellett részt vettek csehszlovák, jugoszláv, román és német kollégáink is. - Mi volt a találkozó célja? - Elsősorban ismereteink bővítése. Olyan neves csillagászok előadásait hallgattuk, mint dr. Kulin György, dr. Zétényi Endre, Szimán Oszkár, dr. Almár Iván. Az előadások az űrkutatás időszerű problémáitól az asztrofizikai számítások grafikus módszereiig jóformán minden témát érintettek. A legnagyobb érdeklődést dr. Kulin György „Űrkutatás és jövőnk” című előadása keltette. Ebben elmondotta, hogy 2000-ben mintegy hétmilliárd ember él majd a földön. Ki kell lépnünk a naprendszerbe, hogy energiát kapjunk. A következő évszázadokban megváltozik majd az emberek életmódja, életről alkotott felfogása, egységes nyelvet alakítanak ki és egységesedni fog a tudomány is. Ez a hipotézis. Ha el akarjuk hagyni a Föld légkörét, fejleszteni kell az űrhajókat, a hajtóműveket. A mai űrjárműveinkkel a hozzánk legközelebb lévő álló csillagot, az Alfa Ceantaori(!) Proximát 44000 év alatt érnénk el. Érdekes volt még az Uránia Csillagvizsgáló igazgatóhelyettesének előadása a legfiatalabb csillagokról. Beszélt a keletkezésükről, korukról, s hogy melyik részében vannak a világegyetemnek. Tudott dolog, hogy ma is keletkeznek és elpusztulnak csillagok, így a folyamat megfigyelhető. Jelenleg olyan ősanyagok után kutatnak, amelyekből az új csillagok keletkeznek, mert ezzel végérvényesen bizonyítható lenne a Föld eredete. - A csillagászat baráti köre milyen feladatokat tűzött maga elé? - A csillagászatnak két fő iránya van: az akadémikus vagy tudományos és a popularizációs ág, amely a tudományos kutatásokat egyszerűbb nyelvre fordítja le. Ez a mi feladatunk. Magunk készítette távcsövekkel magyarázzuk az égi jelenségeket a városok és falvak lakóinak. - Az amatőr csillagászok véleménye szerint élnek-e emberek a Földön kívül? - Minden kutatónak az a véleménye, hogy igen. Az égitestek között feltétlenül van olyan, ahol éppen úgy megvan minden adottság az élethez, mint a mi bolygónkon. - Sokat beszélitek mostanában a repülő csészealjakról. Mi a véleménye erről? - Véleményem szerint ilyenek nincsenek. A túlhajtott fantázia torzszülöttei ezek. Felhőfoszlányokat, vagy porréteget néznek annak. - Milyen tervei vannak a jövőre? - Részt veszek minden tudományos konferencián, s ezeket népszerűsítem szerény ismertetéseimmel. Legfőbb vágyam hogy a kalocsai obszervatórium újból munkához láthasson, a háborúban ugyanis széthordták. - Mit üzen a nem csillagászoknak? - Többet érdemes foglalkozniuk a világmindenség jelenségeivel, hogy jobban megértsék a Földön történteket.

Róka Gedeon: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak 1964-1967. évi működése. In: Csillagászati Évkönyv az 1969. évre. Bp. 1968. Gondolat Kiadó. pp. 96-97., 108. Az Országos Választmány tagjai: Patay Károly (Győr). Az összevont szakosztályokban a csillagászati szakcsoport vezetői: Győr megye: Elnök: Szitter Béla, titkár: Patay Károly. A Győr megyei Csillagászati Hét: Győrött: október 2. Tízéves az űrkutatás. Patay Károly.

Róka Gedeon: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak 1968. évi működése. In: Csillagászati Évkönyv az 1970. évre. Bp. 1969. Gondolat Kiadó. p. 112. Csillagászati Hét. Győrött Patay Károly szakosztályi titkár bevezető előadása a Mezőgazdasági Szakiskolában 200 fő előtt hangzott el.

Olvasóink rovata. Kedves Kisalföld. = Kisalföld 26. 1970. jan. 31. 26. sz. p. 5. Itt Halászi! Községünkben január 7-én megkezdődött a nők akadémiája. Az első színes, vetítettképes előadást Patay Károly ny. igazgató tartotta.

Csillagászati Hét. = Kisalföld 26. 1970. okt. 10. 238. sz. p. 8. A Természettudományi és Ismeretterjesztő Társulat megyei szervezetének csillagászati szakosztálya október 11. és 17. közötti időben csillagászati hetet rendez Győrben. A változatos, gazdag program első előadását Patay Károly, a szakosztály titkára tartja holnap a győri Mezőgazdasági Szakiskolában Az űrrepülés ma és holnap címmel. A csillagászati hét alkalmat ad a 16 éve működő szakosztály munkájának, elért eredményeinek értékelésére is. A csillagászat megfigyelő műszereivel, a szovjet és amerikai űrkutatási program eredményei által kitárult világgal filmvetítéseken ismerkedhetnek az érdeklődők. Az Apollo-programról készült színes amerikai filmet október 11-én és 14-én vetítik. Felavatják a Dunakapu téri József Attila Művelődési Otthon tetőteraszán lévő csillagdát is. Az ott elhelyezett távcsövei a szabad szemmel, nem látható távoli csillagok sötétségibe burkolt léte is felfedezhető

Róka Gedeon: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak 1969. évi működése. In: Csillagászati Évkönyv az 1971. évre. Bp. 1971. Gondolat Kiadó. p. 112. Csillagászati Hét. Győrött október 12-től 18-ig a Természettudományos Előadóteremben a Mezőgazdasági Szakközépiskolában, a Vagongyári Szakkörben tartottak előadásokat Molnár Ottó, Patay Károly és Szitter Béla a Holdról, a holdraszállásról, a csillagászat megfigyelő műszereiről, és a Természettudományos Előadóteremben kiállítást is rendeztek.

-mi-: Az égi mechanika. = Kisalföld 27. 1971. szept. 26. 227. sz. p. 1. Ma délelőtt 10 órakor csillagászati hét kezdődik Győrött, a mezőgazdasági szakiskolában. Programjáról, jelentőségéről Patay Károly tanár, a TIT csillagászati szakosztályának titkára tart előadást, melyet Színes csillagvilág címmel filmvetítés, majd az iskola tanulóiból baráti kör szervezése követi. Távcsővel bemutatót tartanak holnap délután 6 órakor a nagyközönség részére a Dunakapu téri József Attila Művelődési Házban. Kedden délután 6 órai kezdettel Molnár Ottó vegyészmérnök tart eladást A csillagok világáról a Kazinczy Gimnázium természettudományi előadótermében. Ezt filmvetítés követi, amelynek címe: A rejtélyes bolygó. Szerdán a Magyar Vagon- és Gépgyár szakköre várja az érdeklődőket A csillagászat és az emberek című előadásra, és a Szitter Béla szakkörvezető irányításával tartandó távcsöves bemutatóra. Csütörtökön Kárpáti József tart előadást Az égi mechanikacímmel, pénteken Molnár Ottó beszél A csillagászati megfigyelés új módszereiről, az utolsó előadást Patay Károly tartja Az űrkutatás története és jelentősége címmel, utána Az ember diadala című tudományos filmet vetítik. 

Az égbolt titkai Csillagászati hét. = Kisalföld 28. 1972. szept. 16. 219. sz. p. 8. A csillagászat és az űrkutatás napról napra újabb felfedezésekkel járul hozzá a Kozmosz titkainak feltárásához, és e titokzatos világból mind bővebb ismeretanyag kerül a megfigyelések révén a kutatók birtokába. A tudomány és a technikafejlődésével mindinkább tágul a feltárandó terület határa. A Kozmoszban uralkodó örök mozgás, a Föld és a Naprendszer változásai, a csillagok, és galaxisok törvényszerűségeinek megismerése ösztönzőleg hat a földi tudományokra is. Tudjuk, hogy a Naprendszerünk egy sokkal nagyobb és ugyancsak mozgó rendszernek, a Tejútrendszernek a tagja. Valószínű, hogy nem a mi Napunk az egyetlen, amely körül bolygók keringenek. Az elképzelhetetlenül sok égitest, csillag és feltehetően rengeteg bolygó között a mi Földünk semmiképpen sem lehet kivételes helyzetben, erre sem nagysága, sem helyzete nem ad okot. Számunkra a Föld csak azért olyan jelentős, mert rajta élünk. „A távlati perspektívából talán azt is jobban látjuk, aminek megértésére mindentudományos és művészi erőfeszítés irányul: mit jelentebben a csodálatos világmindenségben emberként élni” - így jelöli meg Marx György a csillagászat tudományának jelentőségét a Vár a Tau Ceti nép című tanulmányában. A csillagászat egy sor érdekes tudományos kérdést vet fel, ezekre keresnek választ a vasárnap kezdődő Csillagászati hét előadásai. Vasárnap délelőtt 10 órakor a győri Mezőgazdasági Szakiskolában lesz az ünnepélyes megnyitó, ezt követően Patay Károly tanár, a TIT csillagászati szakosztályának titkára tart előadást a csillagászat és űrkutatás időszerűkérdéseiről. Az előadás jobbmegértését szolgálják az „És feltárul az Ég”, az „Eljutunk a csillagokba” és a „Repülőcsészealj” című filmek. Hétfőn este 6 órakor hallgathatják meg az érdeklődők a TIT természettudományi előadótermében Molnár Ottó vegyészmérnök előadását a csillagászati eszközök fejlődéséről. Utána a „Világmindenség hangja” című filmet forgatják. Kedd este 8 órakor Molnár Ottó távcsöves bemutatót vezet a Mezőgazdasági Szakiskolában. Csütörtökön délután 6 órakor Schönfeld József tanár tart előadást a kozmikus sugárzásról a TIT természettudományi előadótermében. Utána levetítik a „Csillagunka Nap”, a „Nap hangjai” és a „Sugárzás és élet” című filmeket. Péntek este 8 órakor Patay Károly tanár vezet távcsöves bemutatót a Mezőgazdasági Szakiskolában, szombat este 8 órakor pedig ugyanott szakemberek tanácskoznak a szakkör működéséről és rendeltetéséről. A megbeszélést távcsöves bemutató követi. A csillagászati hét részeként tart előadást a Győrszigeti könyvtárban dr. Kulin György, az Uránia Csillagvizsgáló igazgatója a tudományos fantasztikus irodalomról, szerda délután fél 4 órai kezdettel.

Csillagászati Hét. In: Csillagászati Évkönyv az 1973. évre. Bp. 1973. Gondolat Kiadó. p. 120. Győrött szeptember 26-án, a Mezőgazdasági Szakiskolában Patay Károly tartotta a megnyitó előadást a csillagos égről.

Rádió, TV, mozi színház. = Kisalföld 29. 1973. okt. 2. 230. sz. p. 6. Csillagászati Hét. Győr, Mezőgazdasági Szakközépiskola, este 8 órakor Patay Károly előadása Mit tudunk a Holdról? címmel. Pannonhalma, Művelődési Ház: a Napfogyatkozás című film vetítése este fél 7 órakor.

Csillagászati Hét. = Kisalföld 29. 1973. okt. 7. 235. sz. p. 6. Győr, Mezőgazdasági Szakközépiskola, délelőtt 10 órakor Patay Károly diaképes előadása Az űrkutatás távlatai címmel.

Mészáros Sándor: Gazdag napirend. Gorkijvárostól a csillagokig. = Kisalföld 30. 1974. febr. 19. 41. sz. p. 4. Ünnepélyes hangulatban várta szombaton KISZ-eseit a Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium. Már kora reggel mozgalmi daloktól és indulóktól volt hangos az iskola. A diákok érdeklődéssel várták a TIT- előadók és tanáraik előadásait. A csillagászatról Patay Károly olyan meggyőző és színes anyagot nyújtott a diákoknak, hogy órákon át is szívesen hallgatták volna. 

Csillagászati Hét. In: Csillagászati Évkönyv az 1976. évre. Bp. 1975. Gondolat Kiadó. p. 121. Győr-Sopronmegyéből a győri előadások: Patay Károly: A csillagászat és mindennapi életünk.

A csillagvilág csendjében. = Kisalföld 33. 1977. jan. 29. 24. sz. p. 6. Patay Károly tanár 73 éves. Több, mint ötven esztendeje, hogy felfedezett magának egy különös világot. Ahogy ő mondja. "Olyan csodálatos világ es, ahol mindig meg tudok pihenni, és új erőre kapni”. A csillagvilág csendjében. Akkor történt az eljegyzés ezzel a titkokat, rejtő, de titkokat gyönyörködtetően előadni is tudó tudománnyal, amikor Fényi Gyula napfizikus a húszas években először tartott számára előadást a csillagos égboltról. S a fiatal diák többé szabadulni sem tudott tőle. Mint kezdő matematika-fizika szakos tanár, nem tudott elhelyezkedni. Hogy megélhessen, kitanulta a lakatosmesterséget. Megnősült, jöttek a gyerekek: kilenc. Aztán a háború. A legidősebb tízéves volt akkor, a kisebbik kettő. A háború után megszerezte kémia szakon is a diplomát. Az ötvenes években iskolaigazgató lett, így ment nyugdíjba, alig néhány esztendeje. Mikor meglátogattam éppen a kandalló mellől kelhetett föl. Dolgozik hetvenhárom évesen is. Sok előadást tart diákoknak, munkásoknak. Előfordul, hogy 18-20 óra felkészülést is kíván egy-egy előadás, - mondja. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, annak elődjének 1936. óta tagja. Sokáig a csillagász szakosztály vezetője volt, így személyesen is konzultálhatott Marx György, dr. Kulin György csillagászokkal. Az utóbbi években sokat utazott, bejárta Európát, Amerikát. Mindenütt tanul, figyel, fényképez, hogy idehaza hasznosíthassa ismereteit. Állandó elfoglaltsága is van még, szakköri foglalkozást vezet fiataloknak. Néhány címet említ témáiból: Titokzatos sugárzások. Kozmikus sugárzás és az atomenergia. Űrkutatás és a csillagászat. 

Tevékeny eszperantisták. = Kisalföld 34. 1978. jún. 1. 127. sz. p. 5. Rövid időn belül 24-ről 40- re nőtt a mosonmagyaróvári eszperantista csoport tagjainak száma. A csoport vezetői nemrég a KISZ mosonmagyaróvári városi bizottságát keresték fel, ahol Kovács Piroska titkárral folytattak megbeszélést Céljuk: minél több fiatalt vonjanak be a nemzetközi nyelv tanulásába. Ez találkozik a KISZ Központi Bizottsága elképzeléseivel is. Az eszperantisták lehetőséget kaptak különféle ifjúságmozgalmi aktívákon előadások tartására, ugyanezt tehetik a városi ifjúsági klubokban is. Az ősszel induló alapfokú eszperantó nyelvtanfolyam megtartásához is segítséget adott a KISZ-bizottság megfelelő terem biztosításával. Előbbre léptek a mosonmagyaróváriak a megyei eszperantistákkal való kapcsolat kiépítésében is. Néhány napja meglátogatták a győri Verda Stelo csoportot, ahol előbb Patay Károly vetítettképes előadását hallgatták meg Hollandiáról, majd baráti eszmecserén vitatták meg a megyei eszperantisták életét. Méltán írta a Világ és Nyelv című folyóirat a város csoportjáról: „Megújult Mosonmagyaróváron az eszperantisták kulturális élete.”  

Hírek. = Kisalföld 39. 1983. febr. 15. 38. sz. p. 8. Florida szépségei címmel Patay Károly tart vetített képes előadást, amely ma délután öt órakor kezdődik a Rába-gyár csónakházában.  

Gyászhír. = Kisalföld 42. 1986. ápr. 24. 96. sz. p. 6. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesapánk, nagyapánk, testvérünk és apósunk PATAY KÁROLY életének 82. évében 1986. április 16-án váratlanul elhunyt. Április 22-én kívánsága szerint helyeztük örök nyugalomra


Harcsás Judit: Kicsoda-micsoda negyvenöt év múltán. 

A meghatottság könnyei az osztályteremben. = Kisalföld 53. 1998. dec. 11. 290. sz. p.6. Névsort olvas a tanárnő, Dr. Kőrös Erzsébet negyvenöt évvel ezelőtt is, most is a közösség példaképe. Azé az osztályé, amelynek tagjai 1953-ban végeztek a győr-szabadhegyi József Attila iskolában. Azé az osztályé, akiket egykor olyan kiváló pedagógusok tanítottak, mint Sághegyi Elemérné, Szűcs Istvánné, Jámbor Vilmos, Temesi Vilmos és még sorolhatnánk. Szeretve méricskélik egymást, kíváncsiak, az elmúlt évtizedekben kivel mi történt. Szűcs Istvánné tanárnő könnyes szemekkel jegyzi meg, hogy nagy boldogságot jelentett egykori tanítványai meghívása. Léb Erzsébet is boldogan üdvözli Györgyi nénit. Jámbor Vilmos a mindig barátságos, közvetlen légkört emlegeti. - Jó érzés tudni, kivel mi történt - vallja a tanár úr. - Az a szeretet, amit mi adtunk tanítványainknak, úgy érzem, sokszorosan megtérült. Temesi Vilmos számtant és mértant tanított az iskolában. S ugyan évekig más pályára vezette a sors, ajándéknak érzi, hogy most találkozhat egykori tanítványaival. Lenti Lídia a Siófok mellőli Ádándról utazott Győrbe. Fontosnak tart minden hírt, információt, ami a többiekről szól, ugyanakkor büszke osztálytársai sikereire. - Az a kedves osztálytársunk is ledoktorált, akinek pályáját tanáraink egyengették - idézi vissza a negyvenöt ével ezelőtt történteket dr. Kőrös Erzsébet. - Osztályfőnökünk kereste fel Gedéék családját, hogy a szülőket meggyőzzék: egy ilyen tehetséges diáknak nem szabad elkallódnia. Pedig komoly követelményszint elé állítottak bennünket, úgynevezett kisérettségit kellett tennünk. Ennyi év után azonban bizton állítom, hogy azért lettünk ilyen rendes emberek, mert kiváló tanáraink voltak. Nemcsak munkájukban, de a magánéletükben is talpig becsületesek maradtak. Emlegetik Patay Károlyt, az igazgató urat, aki - ha szükség volt rá - a maga nyolc gyermeke mellett is törődött a többi gyerekkel. Megsárgult fotók kerülnek elő, az osztálykép. A szemekből sugárzó pillantás ma is a régi. Tudom, elraktározzák a mosolyt, az egymás iránt érzett törődést, amit ki-ki kincsként visz magával tovább. Szükség lesz rá. A legközelebbi találkozóig biztosan...